حس و حال عجیب متن احساسی خانم بازیگر

به گزارش خبرگزاری ایران و روسیه به نقل از پارسینه، دلنوشته سرشار از احساس خانم بازیگر خبرساز شد که در ادامه آن را با هم می خوانیم.

ازدوست‌حرف‌‌ می‌زنم‌‌ ازرفیق ۰۰۰۰۰
ازتوئی‌‌که حضورت‌ ،
حال‌مراوحال‌جهان‌ مرابهتر
می‌کند، ازعشق‌حرف‌‌می‌زنم
ازحال‌وهوای‌نابی شبیه به
روزهای‌اخراسفندماه‌۰۰۰۰۰۰
پائیز‌برایم خوش ایند‌ نبوداز
اسفنداحساس‌خوشایندونابی
که‌ازکلام ونگاه مهربان‌ تو
دریافت‌می‌کنم، توکه‌هستی‌،
انگارکه‌ درختان سرمازده ،
برای‌سبز‌شدن‌ قیام‌ کرده اند،
انگاربهار دراستانه‌ی‌ امدن
ایستاده،. بوی شکوفه های تازه وگیاهان‌نورسته می اید
وبادهای بهار،. این جا!
جائی که تودران نفس‌‌‌ میکشی وغمگین‌ودرمانده‌‌وبی
پناه که شدم ، تورادارم‌ وبه
امنیت‌حضورتوپناه می برم۰۰

جدیدترین اخبار

دانش و پژوهش

اخبار اقتصادی