کمیتهتعیینوضعیتبازیکنان

به گزارش پایگاه خبری ایران و روسیه به نقل از ایرنا، با توجه به شکایت بهروز عزتی از باشگاه سایپا، این باشگاه به پرداخت ۴۹۵ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۰ میلیون و ۷۹۱ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

در پرونده شکایت علیرضا سلیم پور از باشگاه شهرداری آستارا، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۶۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۴ میلیون و ۸۹۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

در پی شکایت صمد رشتبری از باشگاه ماشین سازی تبریز، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۹۶۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۰ میلیون و ۹۲۸ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

با توجه به شکایت ابوالفضل پورشیخ از باشگاه تراکتور تبریز، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۳۷۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۸ میلیون و ۱۳۷ هزار و ۹۴۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۴ میلیارد و ۱۹۴ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال قرار رد صادر کرد.

در پرونده شکایت امیر شبانی چشمه خسروی از باشگاه ذوب آهن اصفهان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد و ۲۸ میلیون و ۴۵۴ هزار و ۸۰۵ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴۴ میلیون و ۲۲۰ هزار و ۳۱۴ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان یک میلیارد و ۱۷۱ میلیون و ۵۴۵ هزار و ۱۹۵ ریال قرار رد صادر کرد.

در پی شکایت سعید کریمی از باشگاه مس رفسنجان این باشگاه به پرداخت مبلغ ۷۴۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۶ میلیون و ۱۳۲ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.