سیر-و-حرکت-بار-در-انحصار-راه-آهن-است

سعید قصابیان، کارشناس حمل و نقل در این باره گفت: سیر و حرکت بار کاملا در انحصار راه آهن است و شرکت های حمل و نقلی عملا هیچ کاره هستند! آنها فقط می توانند بازاریابی بار و مسافر را انجام دهند. انتظار کانتینرها، حرکت قطار و تحویل بار کاملا  در اختیار شرکت راه آهن است. وقتی خصوصی سازی اتفاق می افتد که بخش خصوصی بتواند پاسخگوی مشتری باشد و شرکت حمل و نقل ریلی غیر دولتی پاسخ مشتری را بدهد!

برچسب ها: