طبق اعلام مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در تابستان سال ١٤٠٢ به رقم ٢١٩٠ هزار میلیارد ریال با نفت و ١٨٥٠ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است.

به گزارش پایروس به نقل از خبرگزاری موج، طبق اعلام مرکز آمار ایران ، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در تابستان سال ١۴٠٢ به رقم ٢١٩٠ هزار میلیارد ریال با نفت و ١٨۵٠ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است که نشان از رشد ٧,١ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۴.٢ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در تابستان سال ١۴٠٢ دارد.
بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠، در تابستان سال ١۴٠٢ به رقم ٢١٩٠ هزار میلیارد ریال با نفت و ١٨۵٠ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالیکه رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ٢٠۴۶ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ١٧٧۵ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ٧,١ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۴.٢ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در تابستان سال ١۴٠٢ دارد.
نتایج مذکور حاکی از آن است که در تابستان سال ١۴٠٢، رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد ٣,٢-، گروه صنایع و معادن ٨.٧ درصد (شامل: استخراج نفت خام و گازطبیعی ٢۵.۶، سایر معادن ١.٧، صنعت ٢.۶، انرژی ۶.٣- و ساختمان ٢.٩ درصد) و گروه خدمات ٧.۵ درصد نسبت به تابستان سال ١۴٠١، رشد داشته است.
محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ١٨ بخش اصلی متشکل از ۴٢ رشته فعالیت بر مبنای طبقه بندی ISIC.Rev۴ انجام می‌شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل‌داری و ماهیگیری، گروه صنایع و معادن شامل زیر بخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان است و گروه خدمات شامل زیر بخش‌های عمده وخرده فروشی، فعالیت‌­های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل ونقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت­های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه وخدمات کسب وکار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت­‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایرخدمات عمومی، اجتماعی، شخصی وخانگی است.