18706

به گزارش پایروس به نقل از ایرنا، سازمان امور مالیاتی کشور نوشت: در بخشنامه ابلاغی محمدهادی سبحانیان خطاب به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور آمده است: به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۳۳۱۶۱/ ت ۶۱۲۳۱ ه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ هیات وزیران، موضوع آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، برای اجرا ارسال می شود. مقتضی است تبصره (۱) ماده (۴) تصویب نامه مذکور مورد توجه قرار گیرد.

مطابق تبصره (۱) ماده (۴) آیین نامه مذکور، نقل و انتقال سهام موضوع این آیین نامه در اجرای تبصره (۱) ماده (۱۹) قانون اجرای سیاست‏های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از مالیات نقل و انتقال سهام معاف است. سایر هزینه های مترتب بر واگذاری بر اساس قوانین و مقررات مربوط بر عهده طرفین است.

photo 2 2023 06 13 18 49 33
photo 1 2023 06 13 18 49 33