میدان سرخ

به گزارش پایروس این میدان قلب توریستی صنعت توریسم روسیه است شاید برای هر توریستی که به روسیه سفر می کنید اولین اولویت سفر وی بازدید از میدان سرخ مسکو سومین میدان بزرگ تاریخی جهان و کلیسای زیبای واسیلی آن باشد.

این میدان نماد توریسم روسیه شده است و آثار شاخص آن همچون برج های کرملین و زنگ ساعت برج اسپاسکایا و مقبره لنین و … تصاویری که از رژه های بزرگ تاریخی در این میدان در زمان اتحاد جماهیر شوروی در ذهن ها به یادگار مانده از این میدان میدانی تاریخ ساز ساخته است.

روزگاری مرکز قدرت نمایی ابرقدرت شرق عالم همین میدان بود و رهبران اتجاد جماهیر شوروی از همین میدان سخنرانی های آتشین خود را خطاب به رهبران امپریالیسم غرب ایراد می کردند.
سرخ در فرهنگ مردم روسیه به معنای زیبا است و کلمه سرخ این میدان اشتباهاً به کمونیست ها و یا آجرهای سرخ دیوارهای کرملین نسبت داده می شود.

میدان سرخ در حال حاضر از نظر وسعت بعد از میدان تیان آمن پکن و میدان نقش جهان اصفهان سومین میدان بزرگ دنیا محسوب می شود.

برچسب ها: