طراحی و ساخت حسگرهای بومی برای بی‌نیازی از واردات در صنعت هوایی

مجموعه پزشکی از راه دور برای تامین مراقبت‌های پزشکی مراکز صنعتی روسیه، توسط مرکز توسعه توانمندی زیست‌مهندسی پزشکی ابتکار فناوری ملی در دانشگاه دولتی سامارا ساخته شده است. مجموعه مذکور که به شکل اختصاصی (سفارشی) برای هرکدام از مشتریان تجهیز می‌شود، در دفتر پزشکی مجموعه‌های صنعتی مستقر می‌شود. سامانه جدید نظارت مستمر بر وضعیت پزشکی کارکنان کارخانجات صنعتی و در صورت لزوم، مشاوره پزشکی از راه دور را امکان‌پذیر می‌سازد. تجهیز جدید ساخت متخصصان سامارایی، شامل شنوایی‌سنجی، نوارقلب، تونومتر (سنجشگر فشاد داخل چشم)، دَم‌سنج (اسپیرومتر)، سنجشگر‌میزان اکسیژن خون (پالس اکسی‌متر)، سنجشگر میزان غلظت گلوکز در خون (گلوکومتر)، دستگاه آزمایش خون قابل حمل (پرتال) و امکانات دیگری است. سامانه نظارتی شامل بخش دو سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است و با امکان انتخاب ارائه جداگانه هرکدام از این دو به مشتری است. بخش نرم‌افزاری این امکان را فراهم می‌کند تا کارکنان محتاج به مراقبت‌های پزشکی را به طور خودکار شناسایی کنید.

کارکنان محتاج به مراقبت‌های پزشکی را به طور خودکار

مجموعه پزشکی از راه دور برای تامین مراقبت‌های پزشکی مراکز صنعتی روسیه، توسط مرکز توسعه توانمندی زیست‌مهندسی پزشکی ابتکار فناوری ملی در دانشگاه دولتی سامارا ساخته شده است. مجموعه مذکور که به شکل اختصاصی (سفارشی) برای هرکدام از مشتریان تجهیز می‌شود، در دفتر پزشکی مجموعه‌های صنعتی مستقر می‌شود. سامانه جدید نظارت مستمر بر وضعیت پزشکی کارکنان کارخانجات صنعتی و در صورت لزوم، مشاوره پزشکی از راه دور را امکان‌پذیر می‌سازد.

بخش نرم‌افزاری این امکان را فراهم می‌کند تا کارکنان

تجهیز جدید ساخت متخصصان سامارایی، شامل شنوایی‌سنجی، نوارقلب، تونومتر (سنجشگر فشاد داخل چشم)، دَم‌سنج (اسپیرومتر)، سنجشگر‌میزان اکسیژن خون (پالس اکسی‌متر)، سنجشگر میزان غلظت گلوکز در خون (گلوکومتر)، دستگاه آزمایش خون قابل حمل (پرتال) و امکانات دیگری است. سامانه نظارتی شامل بخش دو سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است و با امکان انتخاب ارائه جداگانه هرکدام از این دو به مشتری است. بخش نرم‌افزاری این امکان را فراهم می‌کند تا کارکنان محتاج به مراقبت‌های پزشکی را به طور خودکار شناسایی کنیدجهیز جدید ساخت متخصصان سامارایی، شامل شنوایی‌سنجی، نوارقلب، تونومتر (سنجشگر فشاد داخل چشم)، دَم‌سنج (اسپیرومتر)، سنجشگر‌میزان اکسیژن خون (پالس اکسی‌متر)، سنجشگر میزان غلظت گلوکز در خون (گلوکومتر)، دستگاه آزمایش خون قابل حمل (پرتال) و امکانات دیگری است. سامانه نظارتی شامل بخش دو سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است و با امکان انتخاب ارائه جداگانه هرکدام از این دو به مشتری است.

در دفتر پزشکی مجموعه‌های صنعتی

مجموعه پزشکی از راه دور برای تامین مراقبت‌های پزشکی مراکز صنعتی روسیه، توسط مرکز توسعه توانمندی زیست‌مهندسی پزشکی ابتکار فناوری ملی در دانشگاه دولتی سامارا ساخته شده است. مجموعه مذکور که به شکل اختصاصی (سفارشی) برای هرکدام از مشتریان تجهیز می‌شود، در دفتر پزشکی مجموعه‌های صنعتی مستقر می‌شود. سامانه جدید نظارت مستمر بر وضعیت پزشکی کارکنان کارخانجات صنعتی و در صورت لزوم، مشاوره پزشکی از راه دور را امکان‌پذیرجهیز جدید ساخت متخصصان سامارایی، شامل شنوایی‌سنجی، نوارقلب، تونومتر (سنجشگر فشاد داخل چشم)، دَم‌سنج (اسپیرومتر)، سنجشگر‌میزان اکسیژن خون (پالس اکسی‌متر)، سنجشگر میزان غلظت گلوکز در خون (گلوکومتر)، دستگاه آزمایش خون قابل حمل (پرتال) و امکانات دیگری است. سامانه نظارتی شامل بخش دو سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است و با امکان انتخاب ارائه جداگانه هرکدام از این دو به مشتری است. می‌سازد.

جهیز جدید ساخت متخصصان سامارایی، شامل شنوایی‌سنجی، نوارقلب، تونومتر (سنجشگر فشاد داخل چشم)، دَم‌سنج (اسپیرومتر)، سنجشگر‌میزان اکسیژن خون (پالس اکسی‌متر)، سنجشگر میزان غلظت گلوکز در خون (گلوکومتر)، دستگاه آزمایش خون قابل حمل (پرتال) و امکانات دیگری است. سامانه نظارتی شامل بخش دو سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است و با امکان انتخاب ارائه جداگانه هرکدام از این دو به مشتری است.

  • تجهیز جدید ساخت متخصصان سامارایی، شامل
  • تامین مراقبت‌های پزشکی مراکز صنعتی روسیه
  • سامانه نظارتی شامل بخش دو سخت‌افزاری
  • هرکدام از این دو به مشتری اس
  • خش نرم‌افزاری این امکان را فراهم می‌کند
بخش نرم‌افزاری این امکان را فراهم

تجهیز جدید ساخت متخصصان سامارایی، شامل شنوایی‌سنجی، نوارقلب، تونومتر (سنجشگر فشاد داخل چشم)، دَم‌سنج (اسپیرومتر)، سنجشگر‌میزان اکسیژن خون (پالس اکسی‌متر)، سنجشگر میزان غلظت گلوکز در خون (گلوکومتر)، دستگاه آزمایش خون قابل حمل (پرتال) و امکانات دیگری است. سامانه نظارتی شامل بخش دو سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است و با امکان انتخاب ارائه جداگانه هرکدام از این دو به مشتری است. بخش نرم‌افزاری این امکان را فراهم می‌کند تا کارکنان محتاج به مراقبت‌های پزشکی را به طور خودکار شناسایی کنید.

مجموعه پزشکی از راه دور برای تامین مراقبت‌های پزشکی
ملی در دانشگاه دولتی سامارا ساخته

مجموعه پزشکی از راه دور برای تامین مراقبت‌های پزشکی مراکز صنعتی روسیه، توسط مرکز توسعه توانمندی زیست‌مهندسی پزشکی ابتکار فناوری ملی در دانشگاه دولتی سامارا ساخته شده است. مجموعه مذکور که به شکل اختصاصی (سفارشی) برای هرکدام از مشتریان تجهیز می‌شود،

در دفتر پزشکی مجموعه‌های صنعتی مستقر می‌شود. سامانه جدید نظارت مستمر بر وضعیت پزشکی کارکنان کارخانجات صنعتی و در صورت لزوم، مشاوره پزشکی از راه دور را امکان‌پذیر می‌سازد. تجهیز جدید ساخت متخصصان سامارایی، شامل شنوایی‌سنجی، نوارقلب، تونومتر (سنجشگر فشاد داخل چشم)، دَم‌سنج (اسپیرومتر)، سنجشگر‌میزان اکسیژن خون (پالس اکسی‌متر)، سنجشگر میزان غلظت گلوکز در خون (گلوکومتر)، دستگاه آزمایش خون قابل حمل (پرتال) و امکانات دیگری است. سامانه نظارتی شامل بخش دو سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است و با امکان انتخاب ارائه جداگانه هرکدام از این دو به مشتری است. بخش نرم‌افزاری این امکان را فراهم می‌کند تا کارکنان محتاج به مراقبت‌های پزشکی را به طور خودکار شناسایی کنید.

مجموعه پزشکی از راه دور برای تامین مراقبت‌های پزشکی مراکز صنعتی روسیه، توسط مرکز توسعه توانمندی زیست‌مهندسی پزشکی ابتکار فناوری ملی در دانشگاه دولتی سامارا ساخته شده است. مجموعه مذکور که به شکل اختصاصی (سفارشی) برای هرکدام از مشتریان تجهیز می‌شود، در دفتر پزشکی مجموعه‌های صنعتی مستقر می‌شود. سامانه جدید نظارت مستمر بر وضعیت پزشکی کارکنان کارخانجات صنعتی و در صورت لزوم، مشاوره پزشکی از راه دور را امکان‌پذیر می‌سازد.

متخصصان ساماراییتونومترسنجشگر‌میزانتوسعه توانمندی
تجهیز جدید ساختمراقبت‌های پزشکیدانشگاه دولتیتامین مراقبت‌ها
مجموعه پزشکیفناوری ملیدولتی سامارامشاوره پزشکی
سنجشگر میزانپزشکی کارکنانامکانات دیگرسنجشگر فشاد
تجهیز جدیدصنعتی روسیه توسعه توانمندی کارکنان کارخانجات
توسعه توانمندی

تجهیز جدید ساخت متخصصان سامارایی، شامل شنوایی‌سنجی، نوارقلب، تونومتر (سنجشگر فشاد داخل چشم)، دَم‌سنج (اسپیرومتر)، سنجشگر‌میزان اکسیژن خون (پالس اکسی‌متر)، سنجشگر میزان غلظت گلوکز در خون (گلوکومتر)، دستگاه آزمایش خون قابل حمل (پرتال) و امکانات دیگری است. سامانه نظارتی شامل بخش دو سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است و با امکان انتخاب ارائه جداگانه هرکدام از این دو به مشتری است. بخش نرم‌افزاری این امکان را فراهم می‌کند تا کارکنان محتاج به مراقبت‌های پزشکی را به طور خودکار شناسایی کنید.

جدیدترین اخبار

دانش و پژوهش

اخبار اقتصادی