Resizer 16880579592361

به گزارش پایروس به نقل از برنا، طبق این آمار، فروردین و اردیبهشت امسال یک میلیون و ۴۱۴ هزار تن شمش فولاد صادر شده که بیشترین حجم صادراتی فولادی هاست و درمقایسه با میزان صادرات اقلام فولادی در دو ماهه ابتدایی ۱۴۰۱، کمترین درصد رشد را به میزان ۳۳ درصد داشته است.

فروردین و اردیبهشت سال گذشته یک میلیون و ۶۶ هزار تن شمش فولاد (فولاد میانی) صادر شده بود.

پس از آن ۵۰۱ هزار تن محصولات فولادی در دو ماهه نخست امسال صادر شده که در مقایسه با ۳۵۷ هزار تن صادراتیِ دو ماهه نخست سال گذشته، ۴۰.۳ درصد بیشتر است.

در ۲ ماهه امسال ۴۰۷ هزار تن مقاطع طویل فولادی صادر شده که درمقایسه با ۳۰۱ هزار تن صادر شده مدتِ مشابه سال گذشته، ۳۵.۲ درصد افزایش یافته است.

صادرات مقاطع تخت فولادی نیز از ۵۶ هزار تن درمجموع دو ماه ابتدایی ۱۴۰۱ به ۹۴ هزار تن در ماه مشابه امسال رسیده که نشان از افزایش نزدیک به ۶۸ درصدی صادرات این مقاطع فولادی دارد.

رشد صادرات، اما در خصوص آهن اسفنجی رکورد زده و افزایش ۲۰۴ درصدی را به خود اختصاص داده است، درحالی که در دو ماهه نخست سال گذشته تقریبا آهن اسفنجی صادر نشد، میزان صادرات آن در مجموع فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۲ به ۲۰۴ هزار تن رسیده و بدین ترتیب رشدی به همین میزان را ثبت کرده است.