th 6 2

به گزارش پایروس به نقل از بازار، سیدمحمد آقامیری با تاکید اینکه تا کنترل عرضه به ثبات نرسد صادرات دام زنده ممنوع است، تشریح کرد: تا تضمین تامین گوشت داخل انجام نشود و تعیین تکلیف برای آمار تولید دام در استان‌ها به درستی صورت نگیرد، مازاد دام هیچ دامداری صادر نخواهد شد.
وی با اشاره به خرید مازاد دام زنده توسط شرکت پشتیبانی امور دام و معاونت بازرگانی، اظهار کرد: باید سرعت کار دامپزشکی در ارائه دستورالعمل‌های بهداشتی دام افزایش یابد.
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: باید به سازماندهی کشتارگاه‌ها نیز توجه ویژه شود.

آقامیری با بیان اینکه اتحادیه‌ها بازوان توانمند وزارت جهاد کشاورزی هستند، تصریح کرد: اتحادیه‌ها باید به ما ثابت کنند که نفع مصرف کننده برای آنها حائز اهمیت است.