1555681 975

به گزارش پایگاه خبری ایران و روسیه به نقل از فارس، جمعی از واردکنندگان برنج در اعتراض به عدم تامین ارز مورد نیاز و شرایط نامناسب موجود در خصوص واردات این کالای مهم و کلیدی در محل ساختمان وزارت جهاد کشاورزی حضور یافتند، وارد کنندگان برنج با اعتراض به شرایط ماه هاى اخیر خواستار حل مشکل اختصاص ارز و ثبت سفارش به منظور تکمیل فرآیند واردات این کالاى اساسى شدند.

به گفته آنها تخصیص ارز در ماه هاى اخیر و در بخش واردات برنج متوقف شده، ثبت سفارش به سختى و با محدودیت صورت گرفته و در نهایت فرایند واردات با آسیب جدى مواجه شده است. وارد کنندگان در دیدار با مسئولان وزارت جهاد کشاورزى ضمن تشریح مشکلات موجود تاکید کردند که در صورت استمرار وضعیت کنونى بازار برنج با مشکل جدى مواجه خواهد شد و توقف واردات بین ٢٠ روز تا یک ماه دیگر تاثیرات منفى روى بازار باقى مى گذارد به شکلى که کنترل قیمت و جلوگیرى از افزایش افسارگسیخته مقدور نیست.

وارد کنندگان می گویند نحوه اختصاص ارز به برخى واردکنندگان چاى مشکلات بى سابقه اى در این بخش ایجاد کرده و حالا واردکنندگان برنج نیز نگران هستند شرایط مشابهى در مورد اختصاص ارز به واردات این کالا ایجاد شود که تنها منافع شرکت ها یا افراد محدودى را تامین کند.

برنج خارجى کالاى اساسى مورد نیاز خصوصا در سبد دهک هاى پایین خانواده هاى ایرانى است و بر اساس اظهارات واردکنندگان ، استمرار شرایط و مشکلات موجود در حوزه واردات برنج در سالى که از جانب مقام معظم رهبرى با عنوان مهار تورم نامگذارى شده مى تواند افزایش بى سابقه قیمت این محصول را به همراه داشته باشد.

آنها تاکید کردند در صورت عدم توجه مسئولان وزارت جهاد کشاورزى وارد کنندگان با توجه به شرایط فعلى واردات برنج را به صورت نهایى متوقف خواهند کرد زیرا توان تامین ارز مورد نیاز را ندارند و نیز اعتبار تجارت تجار در این حوزه خدشه دار شده است.