آمریکا-۳۷-نهاد-چینی-را-تحریم-کرد

بر اساس گزارش خبرگزاری پایروس نیوز، دولت آمریکا ۳۷ نهاد چینی را با ادعای ایجاد تهدیدات امنیتی به فهرست سیاه تجاری خود اضافه کرد.

۱۱ مورد از این نهادها بهارتباط با بالن جاسوس که سال گذشته بر فراز آسمان آمریکا منهدم شد، متهم شده اند.

برچسب ها: